Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Kielce, dnia 25.10.2012 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPT.341-15/12 w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona budynków Kieleckiego Parku Technologicznego”

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Ochrony budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Agencja Ochrony Osób i Mienia JUSTUS Sp. z o.o.,
ul. Hofmana 22, 30-210 Kraków
z ceną 143.763,78 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100% określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Numer
oferty
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium CENA
Ostateczna liczba punktów
1
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 5a,
41-200 Sosnowiec

81,40
81,40
2
Solid Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 18
30-323 Kielce

86,86
86,86
3
Formacja S.C.
Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski
ul. Klimasa 2
41-800 Zabrze

68,31
683,31
4
Impel Security Polska Sp. z o.o.
Impel Security Provider Sp. z o.o.
 ul. Ślężna 118,
 53-111 Wrocław

81,28
81,28
5
„EKOTRADE” Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Kielcach
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce

89,41
89,41
6
Agencja Ochrony „Herkules” s.c.
ul. Winnicka 24,
25-318 Kielce
Koncesjonowana Firma Ochroniarska
„DANPOL” Stanisław Polut
ul. Czerwonego Krzyża 11/7
25-353 Kielce


Zamawiający nie przyznał punktów ofercie
ze względu na wykluczenie Wykonawcy
z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)
(nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Zamawiający nie przyznał punktów ofercie
ze względu na wykluczenie Wykonawcy
z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)
(nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

7
ARGOS 1 Sp. z.o.o.
Oś. Sosnówka 1B
26-060 Chęciny

77,95
77,95
8
Agencja Ochrony Osób i Mienia
”JUSTUS” Sp. z.o.o.
ul. Hofmana 22,
30-210 Kraków

100
100

2.  Wykluczenie z postępowania
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.), zawiadamia, iż w w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ochronę budynków Kieleckiego Parku Technologicznego  oferta wykonawcy konsorcjum  Agencja Ochrony „Herkules” s.c. ul. Winnicka 24, 25-318 Kielce Koncesjonowana Firma Ochroniarska „DANPOL” Stanisław Polut ul. Czerwonego Krzyża 11/7 25-353 Kielce została wykluczona z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje uznana za odrzuconą.

3. Informacja o zawarciu umowy
Zawarcie umowy nastąpi po dniu 30.10.2012 r. w Kieleckim Parku Technologicznym - ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
DYREKTOR
/-/
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
 (podpis kierownika Zamawiającego)


15.10.2012r.


Przetarg nieograniczony na:

„OCHRONA BUDYNKÓW
KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na „OCHRONA BUDYNKÓW KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO”.

Znak sprawy: KPT. 341-15/12

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2012r. o godzinie 10:00.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6,
pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA


DYREKTOR
/-/
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
 (podpis kierownika Zamawiającego)

powrót


Utworzono: 2008-04-07 10:13:34 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2014-07-08 08:57:24 przez Karolina Jorż

Liczba odwiedzin: 901027