Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.18.2015     

Kielce, dnia 20.07.2015 r.


 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, informuje, że w dniu 03.07.2015 r. o godz. 09:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, numer postępowania KPT-DNIRI.270.1.18.2015.


W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 20.07.2015 r. o godz. 10:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium
Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
RenCraft Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz
90    10    100


           
W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty    Ilość punktów w kryterium
Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
1 INPRONAFT SANOK S.A.
Ul. Szopena 10
38-500 Sanok

       64,12   
10    74,12
OPEUS Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum)
Ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
44,84   10    54,84
3 ML SYSTEM S.A.
Ul. Warszawska 50D
35-230 Rzeszów
66,84    10    76,84


Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy ani odrzucił żadnej oferty
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 20.07.2015 r.


Wyk. w 7 egz.
1.    Egz. 1-4 Wykonawca
2.    Egz. 5 strona internetowa
3.    Egz. 6 Tablica ogłoszeń
4.    Egz. 7 a/a

DYREKTOR
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
 (podpis kierownika Zamawiającego)


Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.18.2015                                                                                                                                                      
        Kielce 15.06.2015r.


Przetarg nieograniczony na:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą”Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji.


Termin składania ofert upływa w dniu
  30 czerwca 2015r. o godzinie 9:00.

UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu
  3 lipca 2015r. o godzinie 9:00.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
SIWZ  - pobierz

Załącznik nr 1:     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  pobierz
Załącznik nr 1a    Warunki techniczne realizacji zamówienia-samochód elektryczny
pobierz
Załącznik nr 1b
   Dokumentacja projektowa.

                          branża architektoniczna
pobierz                         
                          branża elektryczna
pobierz                         
                          branża konstrukcyjna 
pobierz

Załącznik nr 2:     Przedmiary robót
pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz oferty
pobierz
Załącznik nr 4:     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Załącznik nr 5:     Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Załącznik nr 6:     Wykaz robót
pobierz
Załącznik nr 7:     Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
pobierz
Załącznik nr 8:     Wzór umowy
pobierz
Załącznik nr 9:     Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Załącznik nr 10:   Wzór umowy o podwykonawstwo
pobierz


Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 22.06.2015

elektryka - rysunki

Informacja dla wykonawców nr 2 z dnia 24.06.2015

DYREKTOR
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
 (podpis kierownika Zamawiającego)

powrót


Utworzono: 2015-06-15 13:55:59 przez Agnieszka Nowak - Calicka
Modyfikacja: 2019-05-09 11:31:13 przez Agnieszka Nowak - Calicka

Liczba odwiedzin: 1209151