Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Uwagi i spostrzeżenia, pytania oraz skargi można składać:
 

ELEKTRONICZA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 Aby można było złożyć pismo do konieczne jest:

 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Aby uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce “Profil Zaufany”.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się między innymi do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Funkcjonowanie, zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t., z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1626);
 • Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1633).
 • Kwestie dotyczące podpisu elektronicznego uregulowane są w Ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.) określa:

 • warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej,
 • formę urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,
 • sposób sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych,
 • sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa formularzy i wzorów dokumentów.

 

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium (§ 17 ust. 1 ww. rozporządzenia). Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.

Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.) zawiera formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism tj.: doc, docx, gif, jpg, ods, odt, PDF, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlix, xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5 MB.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to w szczególności pendrive, płyta CD, płyta DVD.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to w szczególności pendrive lub płyta CD-RW.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:

 • poświadczeniem przedłożenia;
 • dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

W przypadku potwierdzenia w formie poświadczenia przedłożenia dokument elektroniczny powinien być podpisany podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej. Poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub jeżeli adresat ma takie możliwości techniczne – zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument.

W przypadku potwierdzenia w postaci papierowej sporządzonej przez adresata informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.Utworzono: 2008-04-07 10:12:55 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2023-03-27 11:30:09 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1741788