Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

 
 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. 

Regulamin organizacyjny jednostki budżetowej Gminy Kielce o nazwie Kielecki Park Technologiczny, zwany w dalszej części "Regulaminem", określa szczegółową organizację, przedmiot i zakres działania, zakres uprawnień i odpowiedzialność osób na samodzielnych oraz wieloosobowych stanowiskach pracy, a także tryb pracy w jednostce budżetowej Kielecki Park Technologiczny.

 • 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kielce,
 2. KPT - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową Kielecki Park Technologiczny,
 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora jednostki budżetowej Kielecki Park Technologiczny,
 4. Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Kielecki Park Technologiczny,
 5. Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego jednostki budżetowej Kielecki Park Technologiczny.
 • 3. 

KPT jest jednostką budżetową Gminy Kielce działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318),

2) ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330,613),

4) Uchwały Nr XXII/477/2008 Rady Miasta w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia,

5) Uchwały nr XXXIX/912/2009 Rady Miasta w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia,

6) statutu KPT nadanego Uchwałą Nr XXXIX/912/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia,

7) Uchwały nr VIII/140/2011 Rady Miasta w Kielcach z dnia 17 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia,

8) Uchwały nr XVIII/409/2011 Rady Miasta w Kielcach z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Kielecki Inkubator Technologiczny w Kielcach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych tej jednostki i ich przeznaczenia.

 • 4. 
 1. Gospodarka finansowa KPT prowadzona jest na zasadach obowiązujących dla jednostki budżetowej.
 2. Podstawę finansowania działalności KPT stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy.
 3. Nadzór nad działalnością KPT sprawuje Prezydent, zatwierdzając roczny plan rzeczowo - finansowy KPT, strukturę i organizację oraz określając kierunki działania KPT, a także dokonując oceny działalności pod kątem wykonywanych zadań.
 • 5. 

Status prawny pracowników KPT określa ustawa z dna 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Rozdział 2.
ORGANIZACJIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

 • 6. 

Na czele KPT stoi Dyrektor, który:

1) Reprezentuje KPT i podejmuje samodzielne decyzje służące realizacji zadań statutowych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

2) Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość działalności KPT, warunki jego działania, a także organizację pracy.

 • 7. 
 1. Dyrektor zarządza KPT osobiście i samodzielnie, a w sprawach finansowych przy pomocy Głównego Księgowego.
 2. Główny Księgowy będący jednocześnie kierownikiem Działu Finansowo - Księgowego podlega bezpośrednio Dyrektorowi i zapewnia prawidłową realizację zadań finansowych oraz kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
 3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.
 4. Podczas jednoczesnej nieobecności Dyrektora oraz jego zastępcy, Dyrektora zastępuje Główny Księgowy lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 5. Dyrektor organizuje pracę KPT przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników Działów.
 • 8. 
 1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne
  w formie:

1) Zarządzeń wewnętrznych.

2) Dyspozycji - powołujących doraźne zespoły zadaniowe i określające jednorazową procedurę załatwienia spraw - nie wymagające formy zarządzenia.

3) Regulaminów.

4) Instrukcji.

5) Poleceń służbowych.

 1. Dyrektor KPT określa zasady wytwarzania, obiegu, przechowywania i niszczenia dokumentów.

Rozdział 3.

OBIEG DOKUMENTÓW

 • 9. 
 1. Pisma wychodzące na zewnątrz KPT podpisuje Dyrektor.
 2. Osoby zajmujące samodzielne stanowiska podpisują dokumenty oraz korespondencję o charakterze wewnętrznym (informacje, wnioski, projekty pism i dokumentów, korespondencję wyjaśniającą oraz inne materiały i opracowania).
 3. Dokumenty o charakterze służbowym kierowane do Dyrektora powinny być parafowane lub zaopiniowane w celu zapewnienia prawidłowości, wiarygodności oraz koordynacji pracy wewnątrz KPT. Dokumenty te parafują lub opiniują osoby zajmujące samodzielne stanowiska lub osoby świadczące usługi na rzecz KPT.

Rozdział 4.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

§ 10

 1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi KPT są Działy.
 2. W skład Działów wchodzą: jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy.
 3. Na czele Działów stoją Kierownicy, którzy są odpowiedzialni przed Dyrektorem za należytą organizację pracy i sprawne wykonywanie zadań.
 4. Kierownicy Działów nadają ogólny kierunek działalności i nadzorują całokształt pracy kierowanych przez siebie Działów, koordynują ich działalność z działalnością innych Działów oraz są przełożonymi podległych im pracowników.
 5. W skład struktury organizacyjnej KPT wchodzą następujące komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Dyrektorowi:

1) Dział Organizacyjno – Administracyjny,

2) Dział Finansowo – Księgowy,

3) Dział Zarządzania Infrastrukturą,

4) Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

5) Dział Inkubacji i Akceleracji,

6) Dział Projektów Rozwojowych,

7) Dział Energetyczne Centrum Nauki,

8) Dział Promocji i PR.

 1. Strukturę organizacyjną KPT określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres działania pracowników KPT wynika z zapisów niniejszego rozdziału oraz wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora KPT.
 • 11. 

Do podstawowych praw i obowiązków Dyrektora KPT należy:

1) Reprezentowanie KPT na zewnątrz oraz wobec Prezydenta Miasta.

2) Nadzór nad realizacją statutowych kierunków działania KPT.

3) Dokonywanie czynności prawnych w imieniu KPT.

4) Planowanie i zdobywanie kapitału na rozwój KPT.

5) Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym.

6) Zabieganie o pozyskanie partnerów strategicznych KPT.

7) Określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników KPT.

8) Koordynacja i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Działów KPT.

9) Inicjowanie kierunków i celów strategicznych KPT.

10) Nadzór, koordynacja oraz ocena działań służących realizacji strategii rozwojowej KPT.

11) Zatwierdzanie rocznych planów działań powierzonych poszczególnym Działom.

12) Dokonywanie czynności wynikających z prawa pracy w stosunku do pracowników KPT oraz wydawanie wszelkich niezbędnych oświadczeń dotyczących ich stosunku pracy.

13) Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu świadczeń socjalnych.

14) Organizacja, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji.

 • 12. 

Do podstawowych praw i obowiązków Zastępcy Dyrektora KPT należy:

1) Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności.

2) Akceptacja dokumentów sporządzanych przez podległe komórki organizacyjne.

3) Przedkładanie Dyrektorowi do akceptacji projektów wystąpień z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych kierowanych do podmiotów zewnętrznych KPT.

4) Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem KPT w zakresie podległych komórek organizacyjnych.

5) Inicjowanie i udział w ustalaniu kierunków i celów strategicznych KPT.

6) Koordynowanie współpracy KPT z służbami zewnętrznymi określonymi przez Dyrektora.

7) Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

8) Nadzór nad podległymi pracownikami, wnioskowanie w zakresie wysokości premii oraz opiniowanie pracowników.

9) Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania KPT zleconych przez Dyrektora.

 • 13. 

Do podstawowych praw i obowiązków Pełnomocnika ds. zarządzania jakością należy:

1) Zapewnienie utrzymania procesów niezbędnych w systemie zarządzania jakością.

2) Przedstawianie okresowych sprawozdań dotyczących działania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem.

3) Kontakty ze stronami zewnętrznymi w sprawach związanych z systemem zarządzania jakością.

 • 14. 

Do podstawowych zadań Działu Organizacyjno – Administracyjnego należy:

1) Prowadzenie biura i sekretariatu Kieleckiego Parku Technologicznego.

2) Inicjowanie, opracowywanie projektów i aktualizowanie wewnętrznych aktów normatywnych KPT.

3) Prowadzenie ewidencji otrzymanych do wykonania aktów prawnych Prezydenta Miasta.

4) Przegląd ukazujących się przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania KPT, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, prowadzenie zbiorów tych przepisów (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego).

5) Prowadzenie spraw z zakresu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

6) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących organizacji i funkcjonowania KPT.

7) Prowadzenie i koordynacja procesu rekrutacji  we współpracy z pozostałymi Działami oraz  oceny pracowników KPT.

8) Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników KPT.

9) Przygotowanie upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz jego Zastępcy KPT do załatwienia spraw w jego imieniu oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie.

10) Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i innych ustaw.

11) Prowadzenie archiwum zakładowego i kancelarii tajnej.

12) Prowadzenie rejestru pism i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.

13) Sporządzanie planu, koordynacja  i nadzór nad realizacją zamówień publicznych.

14) Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej KPT.

15) obsługa stron Biuletynu Informacji Publicznej KPT.

16) Współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Działem Zarządzania Infrastrukturą w zakresie przygotowania terenów  pod inwestycje.

17) Wykonywanie zadań służby BHP.

18) Prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne składniki spożywczo – materiałowe siedziby KPT.

 • 15. 

Do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

2) Opracowywanie projektu planu finansowego inwestycji i wydatków bieżących (z podziałem na działy i rozdziały) oraz planu dochodów.

3) Realizacja budżetu oraz kontrola wykonania planu i budżetu w skali całego roku oraz sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu.

4) Wykorzystanie i analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

5) Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.

6) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych, jednostki, kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym.

7) Syntetyczna i analityczna ewidencja kont rozrachunkowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

8) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.

9) Wystawianie faktur, dokonywanie przelewów.

10) Prowadzenie ewidencji (rejestr sprzedaży i zakupów) i rozliczanie podatku od towarów i usług VAT i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

11) Prowadzenie i rozliczanie depozytów finansowych.

12) Prowadzenie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników KPT.

13) Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i wydatków budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

14) Współudział w opracowywaniu preliminarzy budżetowych (dochodów i wydatków).

15) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i procesu inwentaryzacji.

16) Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz innych sprawozdań i statystyk wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

17) Sporządzanie wniosków o refundację wydatków, poniesionych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

18) Prowadzenie spraw związanych z całokształtem problematyki kadrowej w KPT oraz właściwej struktury zatrudnienia, w tym: prowadzenie spraw osobowych pracowników KPT, za wyjątkiem spraw osobowych Dyrektora, gospodarowanie etatami oraz sprawowanie nadzoru nad ruchem kadr w KPT.

19) Naliczanie płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

20) Realizacja zadań z zakresu spraw rentowo-emerytalnych, ubezpieczeniowych, badań profilaktycznych i innych spraw pracowników KPT.

21) Prowadzenie gospodarki kasowej w KPT.

 • 16. 

Do podstawowych zadań Działu Zarządzania Infrastrukturą należy:

1) Administrowanie i zarządzanie majątkiem KPT obejmujące bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej i teleinformatycznej.

2) Dokonywanie technicznych przeglądów infrastruktury oraz urządzeń znajdujących się
w posiadaniu KPT związanych z kontrolą stanu oraz kontrolą wykonania remontów
i konserwacji.

3) Nadzór nad realizacją umów z dostawcami usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury KPT.

4) Współudział w przygotowaniu ofert wynajmu nieruchomości oraz nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy KPT a lokatorami Parku.

5) Prowadzenie kartoteki dokumentacji nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostki,

6) Opracowanie i aktualizacja planów zarządzania nieruchomościami.

7) Regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez sporządzanie wniosków i wszelkich niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie jednostki w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.

8) Opracowanie kalkulacji kosztów najmu i dzierżawy nieruchomości.

9) Planowanie i nadzór inwestorski nad prowadzonymi remontami.

10) Udostępnianie i zabezpieczanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej.

11) Optymalizowanie, planowanie infrastruktury teleinformatycznej, łącznie z przygotowywaniem planów zakupów w celu spełnienia wymagań wydajnościowych i funkcjonalnych eksploatowanych IT.

12) Współudział w przygotowaniu ofert świadczenia usług teleinformatycznych oraz nadzór nad ich realizacją.

13) Zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług w infrastrukturze teleinformatycznej.

14) Zarządzanie licencjami systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w KPT.

15) Koordynacja udzielanej pomocy publicznej związanej z najmem/dzierżawą nieruchomości KPT.

16) Podejmowanie działań w ramach kontroli zarządczej.

17) Współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Działem Organizacyjno – Administracyjnym w zakresie przygotowania terenów  pod inwestycje.

18) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

 

 • 17. 

Do podstawowych zadań Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy:

1) Zapewnienie ciągłego rozwoju infrastruktury KPT.

2) Prowadzenie badania rynku dotyczącego zapotrzebowania na nieruchomości zabudowane
i niezabudowane, potencjalnej podaży i cen wolnych przestrzeni do wykorzystania pod działalność gospodarczą.

3) Przygotowanie aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków własnych i źródeł zewnętrznych (budżet państwa, fundusze UE).

4) Planowanie i obsługa inwestorska inwestycji KPT.

5) Przygotowywanie niezbędnych danych w celu zorganizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

6) Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac
projektowych, opracowanie opinii i ekspertyz i wykonanie robót budowlanych
w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji.

7) Przygotowywanie do podpisu umów przedkładanych przez wykonawców prac
projektowych.

8) Przygotowanie i realizacja inwestycji.

9) Analiza dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Ustawami: Prawo
budowlane, Prawo wodne, Prawo o ochronie środowiska i Ustawą o ochronie przyrody.

10) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej kompletności i przekazywanie wykonawcom robót budowlano-montażowych.

11) Dokonywanie rozliczeń z jednostkami projektowania we współpracy z Działem Finansowo – Księgowym.

12) Przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego, warunków zabudowy.

13) Uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

14) Uzyskiwanie decyzji zezwalających na wejście w teren z robotami budowlanymi.

15) Przekazywanie wykonawcom robót placów budów.

16) Współpraca z Działem Organizacyjno – Administracyjnym i Działem Zarządzania infrastrukturą  w zakresie przygotowania terenów  pod inwestycje.

17) Odbiór wykonanych robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji we współpracy z  Działem Zarządzania Infrastrukturą  oraz dokonywanie  rozliczeń finansowych zadań we współpracy z Działem Finansowo – Księgowym.

18) Sprawdzanie faktury pod względem merytorycznym wg instrukcji obiegu dokumentów.

19) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

20) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

 • 18. 

Do podstawowych zadań Działu Inkubacji i Akceleracji należy:

1) Organizowanie systemu inkubacji i akceleracji dla osób indywidualnych, lokatorów KPT oraz firm zewnętrznych.

2) Współudział w procesie zasiedlania Zespołu Inkubatorów Technologicznych oraz Centrum Technologicznego przez przedsiębiorców.

3) Rozwój współpracy sieciowej między startupami i podmiotami zewnętrznymi.

4) Doradztwo w zakresie finansowania projektów startupowych.

5) Kojarzenie partnerów w kraju i za granicą.

6) Świadczenie usług prorozwojowych dla startupów i klientów zewnętrznych.

7) Wsparcie startupów w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój biznesu.

8) Organizowanie spotkań, konferencji i seminariów i wydarzeń networkingowych dla firm startupowych.

9) Monitoring programów i projektów związanych ze wsparciem startupów.

10) Realizacja działań mających na celu wsparcie przedsiębiorczości akademickiej.

11) Przygotowanie i realizacja projektów w celu zapewnienia ciągłego rozwoju oferty szkoleniowo – doradczej dla startupów.

12) Nawiązywanie współpracy z potencjalnymi przedsiębiorcami w obiektach KPT.

13) Wsparcie przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój biznesu.

14) Monitoring programów i projektów związanych z transferem technologii, innowacyjnym rozwojem przedsiębiorców.

15) Realizacja procesu transferu technologii w zakresie oceny potencjału technologicznego, wyceny i opracowania ścieżki transferu technologicznego.

16) Współudział w przygotowaniu i realizacji opieki biznesowej dla lokatorów KPT.

17) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

18) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

 • 19. 

Do podstawowych zadań Działu Projektów Rozwojowych należy:

1) Monitoring kierunków, trendów gospodarczych, programów i projektów związanych
z rozwojem KPT.

2) Ciągła analiza warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz dobór metod działania zapewniających stały rozwój KPT.

3) Opracowywanie strategicznych założeń i koncepcji funkcjonowania obiektów KPT.

4) Współpraca międzynarodowa oraz koordynacja udziału KPT w międzynarodowych sieciach współpracy.

5) Koordynacja udziału KPT regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych programach nakierowanych na rozwój KPT.

6) Realizacja badawczo - wdrożeniowych projektów z zakresu wsparcia rozwoju funkcji KPT.

7) Koordynacja procesu zasiedlania Inkubatora oraz Centrum Technologicznego przez przedsiębiorców.

8) Tworzenie oraz bieżące aktualizowanie oferty inwestycyjnej KPT.

9) Kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie KPT.

10) Promocja oferty inwestycyjnej KPT, w tym przygotowywanie i obsługa przyjazdowych/wyjazdowych misji handlowo-inwestycyjnych, wizyt studyjnych, targów inwestycyjnych.

11) Obsługa kontaktów i oferty Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, w tym włączanie nowych terenów do strefy.

12) Wsparcie inwestorów w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

13) Przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w celu zapewnienia ciągłego rozwoju KPT.

14) Organizowanie systemu szkoleń i doradztwa dla lokatorów KPT i firm zewnętrznych.

15) Organizacja i zarządzanie dostępem do europejskich i światowych baz danych.

16) Uczestnictwo w europejskich programach naukowo – badawczych.

17) Rozwój współpracy sieciowej między lokatorami parku i podmiotami zewnętrznymi.

18) Doradztwo i analiza możliwości pozyskania  finansowania projektów innowacyjnych.

19) Kojarzenie partnerów w kraju i za granicą.

20) Organizacja spotkań i misji biznesowych dla lokatorów KPT i podmiotów zewnętrznych.

21) Świadczenie usług prorozwojowych dla lokatorów KPT i klientów zewnętrznych.

22) Współpraca z sektorem naukowym (Uczelnie, JBR) w celu rozwoju usług związanych z transferem technologii oraz projektów badawczych.

23) Świadczenie usług komercyjnych i edukacyjnych w ramach Centrum Fashion Design.

24) Świadczenie usług komercyjnych i edukacyjnych w ramach Centrum ICT.

25) Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Druku 3D, Centrum CNC.

26) Współudział w przygotowaniu i realizacji opieki biznesowej dla lokatorów KPT.

27) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

28) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

 • 20. 

Do podstawowych zadań Działu Energetyczne Centrum Nauki należy:

1) Tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz doświadczeń.

2) Nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń dostępnych na ekspozycji, a także organizacja ruchu zwiedzających.

3) Organizowanie  popularnonaukowych pokazów, spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Organizowanie imprez i uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym.

5) Opracowanie, publikację i rozpowszechnienie wydawnictw oraz materiałów promocyjnych        z zakresu działalności Energetycznego Centrum Nauki oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.

6) Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów związanych z zakresem działalności Energetycznego Centrum Nauki.

7) Tworzenie i udostępnianie interaktywnych eksponatów mobilnych na potrzeby wydarzeń organizowanych poza siedzibą Kieleckiego Parku Technologicznego.

8) Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki.

9) Promowanie Miasta Kielce oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.

10) Monitoring programów i projektów oraz pozyskiwanie środków budżetowych                             i pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej                i wykorzystywanie ich na realizację celów programowych.

11) Popularyzacja nauki, techniki oraz nowoczesnych technologii w celu ukazania znaczenia nauki i techniki w życiu codziennym  współczesnego człowieka.

12) Inicjowanie i realizacja zmian ekspozycji, mających na celu jej uatrakcyjnienie dla zwiedzających.

13) Podejmowanie innych działań wynikających  z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej.

14) Koordynacja systemu sprzedażowo – zakupowego w ECN.

15) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

16) Dodatkowa działalność gospodarcza w zakresie:

 1. a) wykonywania pamiątek i zestawów edukacyjnych,
 2. b) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych,
 3. c) organizacji komercyjnych imprez, szkoleń, kursów, wykładów i konferencji.
 • 21. 

Do podstawowych zadań Działu Promocji i PR należy:

1) Budowanie pozytywnego wizerunku KPT w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.

2) Współpraca i budowanie pozytywnych relacji z podmiotami zewnętrznymi.

3) Tworzenie strategii i planu promocji KPT.

4) Koordynacja i realizacja działań promocyjno - marketingowych KPT.

5) Inicjowanie, projektowanie przy współpracy pozostałych działów KPT prowadzenia działań marketingowych promujących ofertę KPT wśród wszystkich grup odbiorców.

6) Projektowanie spójnych materiałów promocyjnych,  kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji, na nośnikach outdoor oraz na platformach mobilnych.

7) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi na zlecenie KPT dostawy i usługi z obszaru promocji, marketingu i PR, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów.

8) Opiniowanie propozycji marketingowych przesyłanych do KPT przez agencje, reklamowe, instytucje samorządowe, stowarzyszenia itp.

9) Opiniowanie propozycji działań promocyjnych i marketingowych złożonych przez pozostałe Działy KPT.

10) Administracja i zarządzanie stroną internetową KPT.

11) Przygotowanie i aktualizacja informacji marketingowych.

12) Współpraca z mediami – przygotowanie materiałów informacyjnych.

13) Prezentacja KPT na portalach społecznościowych.

14) Zarządzanie Systemem Identyfikacji Wizualnej KPT.

15) Koordynacja działa promocyjnych KPT podczas targów i imprez okolicznościowych.

16) Planowanie i organizacja wydarzeń o charakterze popularno-naukowym i edukacyjnym.

17) Organizacja przedsięwzięć, planowanie i realizacja prac nad przygotowaniem  wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.

18) Współudział w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych dotyczących zakupu dostaw i usług z obszaru promocji, marketingu  i PR.

 • 22. 

Pracownicy KPT zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasad obiegu dokumentów.

 • 23. 

Pracownicy KPT ponoszą odpowiedzialność  za należyte wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę, w tym:

1) Znajomość i właściwe stosowanie przepisów obowiązującego prawa dotyczących wykonywanych zadań.

2) Terminowość i poprawność wykonywanych obowiązków.

3) Stosowane metody i formy pracy, zapewniające prawidłowe i szybkie załatwianie spraw, zgodnie z opracowanymi procedurami.

4) Prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, zbioru przepisów prawnych, rejestrów i spisów spraw oraz wyposażenia biurowego.

5) Podnoszenie jakości świadczonych usług zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 • 24. 

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Kielc na wniosek Dyrektora. Pracownicy są informowani o wprowadzonych zmianach pisemnie lub ustnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

 

 Utworzono: 2008-07-10 12:08:59 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2017-03-23 14:48:58 przez Agnieszka Nowak - Calicka

Liczba odwiedzin: 1292536