Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 
KPT-DNIRi.270.1.20.2015.

Kielce, dnia 08.07.2015 r.


 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, informuje, że w dniu 03.07.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiałowej w budynku "Skye Inc" Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego”, numer postępowania KPT-DNIRi.270.1.20.2015.


W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 08.07.2015 r. o godz. 08:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty  Ilość punktów w kryterium
Okres udzielonej rękojmi
  Ilość punktów łącznie
1 CDE Sylwia Obara
Ul. Targowa 16a/75
25-520 Kielce
Adres do korespondencji:
CDE Kielce
Skrytka pocztowa 1630
25-001 Kielce 1
90    0    90Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 08.07.2015 r.
Wyk. w 5 egz.
1.    Egz. 1 i 2 Wykonawca
2.    Egz. 3 strona internetowa
3.    Egz. 4 Tablica ogłoszeń
4.    Egz. 5 a/a

DYREKTOR
/-/
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
(podpis kierownika Zamawiającego)
 


Znak sprawy: KPT.DNIRI.270.1.20.2015                                                                                    

                                                                                                                                            Kielce, 18.06.2015 r.
Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiałowej w budynku "Skye Inc" Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego”

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiałowej w budynku Skye Inc Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu pn. „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2015, godz. 09:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie pobierz
SIWZ  pobierz

Załącznik nr 1:     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa pobierz
Załącznik nr 2:     Przedmiary robót pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz oferty pobierz
Załącznik nr 4:     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
Załącznik nr 5:     Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia pobierz
Załącznik nr 6:     Wykaz robót pobierz
Załącznik nr 7:    Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
Załącznik nr 8:    Wzór umowy pobierz
Załącznik nr 9:    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
Załącznik nr 10:   Istotne postanowienia umowy z podwykonawcą pobierzDYREKTOR
/-/
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
(podpis kierownika Zamawiającego)

 

powrót


Utworzono: 2015-06-18 13:07:33 przez Agnieszka Nowak - Calicka
Modyfikacja: 2019-05-09 11:31:28 przez Agnieszka Nowak - Calicka

Liczba odwiedzin: 1209154