Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

  
 


Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.21.2015                                                                                                          Kielce, dnia 08.07.2015 r.

 

 wg rozdzielnika 

INFORMACJA  O  WYNIKACH


 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, informuje, że w dniu 08.07.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Energetycznego Ogrodu Doświadczeń wraz z parkingiem w Kieleckim Parku Technologicznym”, numer postępowania KPT-DNIRI.270.1.21.2015.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 08.07.2015 r. o godz. 14:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty

Ilość punktów w kryterium

Termin wykonania

Ilość punktów łącznie

2

HEINICH INVESTMENT

Ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

80

10

90

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty

Ilość punktów w kryterium

Termin wykonania

Ilość punktów łącznie

1

Firma Budowlana

Anna-Bud Sp. z o.o.

Bilcza, Ul. Marmurowa 60,

26-026 Morawica

48,18

5

53,18


 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy ani odrzucił żadnej oferty

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 08.07.2015 r.

 

Wyk. w 5 egz.

1.   Egz. 1 i 2 Wykonawcy

2.   Egz. 3 strona internetowa

3.   Egz. 4 Tablica ogłoszeń

4.   Egz. 5 a/a

 
Z-CA DYREKTORA
/-/
Justyna Lichosik
/zatwierdziła/


 
Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.21.2015                                                                                     
 
                                                                                                                                       Kielce, 18.06.2015 r.
 
 
Przetarg nieograniczony na:
 
"Budowę Energetycznego Ogrodu Doświadczeń wraz z parkingiem w Kieleckim Parku Technologicznym"
 
 
Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę Energetycznego Ogrodu Doświadczeń wraz z parkingiem w Kieleckim Parku Technologicznym.
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu pn. „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”. Projekt realizowany jest w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu
03.07.2015r. o godzinie 9:15

UWAGA 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 
  8 lipca 2015r. o godzinie 9:00.
 
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA
 

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie pobierz 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 
SIWZ  pobierz

Załącznik nr 1:     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa pobierz
                           Załącznik 1a pobierz
                           załącznik 1b pobierz
                           załącznik 1c pobierz
Załącznik nr 2:     Przedmiary robót pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz oferty pobierz
Załącznik nr 4:     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
Załącznik nr 5:     Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia pobierz
Załącznik nr 6:     Wykaz robót pobierz
Załącznik nr 7:    Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
Załącznik nr 8:    Wzór umowy pobierz
Załącznik nr 9:    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
Załącznik nr 10:   Istotne postanowienia umowy z podwykonawcą pobierz

Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 02.07.2015Z-CA DYREKTORA
/-/
Justyna Lichosik
/zatwierdziła/
 

powrót


Utworzono: 2015-06-18 14:46:56 przez Agnieszka Nowak - Calicka
Modyfikacja: 2019-05-09 11:31:48 przez Agnieszka Nowak - Calicka

Liczba odwiedzin: 1209137