Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Znak sprawy: KPT-DNIRi.270.1.19.2015

Kielce, dnia 24.07.2015 r.INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, informuje, że w dniu 15.07.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę fotowoltaicznych instalacji budynkowych na obiektach KPT”, numer postępowania KPT-DNIRi.270.1.19.2015.


W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24.07.2015 r. o godz. 11:30.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Część I:


Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
1 BIPV System Przemysław Bilewski
Ul. Herbowa 106, 35-317 Rzeszów
90 10 100

Część II:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
1 BIPV System Przemysław Bilewski
Ul. Herbowa 106, 35-317 Rzeszów
90 10 100

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Część I:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
2 ML SYSTEM S.A.
Ul. Warszawska 50D
35-230 Rzeszów
81,28 10 91,28

Część II:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w kryterium Cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium Okres udzielonej rękojmi
Ilość punktów łącznie
2 ML SYSTEM S.A.
Ul. Warszawska 50D
35-230 Rzeszów
89,98 10 99,98
3 Ren Craft Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz
83,52 10 93,52

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy ani odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 24.07.2015 r.


Z-CA DYREKTORA
/-/
Justyna Lichosik
/zatwierdziła/

 


Znak sprawy: KPT-DNIRI.270.1.19.2015                             

  Kielce 26.06.2015r.                                                                                                                                          

 

Przetarg nieograniczony na:

„Budowa fotowoltaicznych instalacji budynkowych na obiektach KPT”

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa fotowoltaicznych instalacji budynkowych na obiektach KPT”Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji.


Termin składania ofert upływa w dniu
  13 lipca 2015r. o godzinie 9:00.


UWAGA!
Termin składania ofert upływa w dniu
  15 lipca 2015r. o godzinie 9:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09.07.2015r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2_09.07.205r.
SIWZ  pobierz

Załącznik nr 1:     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa
                          Zadanie 1: branża architektoniczna pobierz                         
                                          branża elektryczna pobierz                         
                                          branża konstrukcyjna  pobierz
                                          stwior pobierz
                         Zadanie 2: branża architektoniczna pobierz                         
                                         branża elektryczna pobierz                         
                                         branża konstrukcyjna  pobierz
                                         stwior  pobierz 
Załącznik nr 2:     Przedmiary robót
                          Zadanie 1 pobierz
                          Zadanie 2 pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz oferty pobierz
Załącznik nr 4:     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
Załącznik nr 5:     Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia pobierz
Załącznik nr 6:     Wykaz robót pobierz
Załącznik nr 7:    Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
Załącznik nr 8:    Wzór umowy pobierz
Załącznik nr 9:    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
Załącznik nr 10:   Istotne postanowienia umowy z podwykonawcą pobierz

    
Informacja nr 1 do Wykonawców z dn. 09.07.2015r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09.07.2015r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2_09.07.205r.
Z-CA DYREKTORA
/-/
Justyna Lichosik
/zatwierdziła/
 


powrót


Utworzono: 2015-06-26 13:13:47 przez Agnieszka Nowak - Calicka
Modyfikacja: 2019-05-09 11:32:16 przez Agnieszka Nowak - Calicka

Liczba odwiedzin: 1226189