Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Rekrutacja

 


Kierownik Działu Energetyczne Centrum Nauki (NR REF: 5/2023) 29.05.- 09.06.2023_rozstrzygnięte

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DOA.111.5.2023                                                                                                                                                                     Kielce, 19.06.2023 r.

 

   

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Energetyczne Centrum Nauki

(NR REF:  5/2023)

 

  

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.

Z kandydatem spełniającym wymogi formalne została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Sęk-Gwiazda zamieszkała w miejscowości Sobków.

    

Dokumenty do pobrania:

Wyniki naboru

 

       

zatwierdził: 

Justyna Lichosik

/-/

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Znak sprawy KPT-DOA.111.5.2023                                                                                                                                                                     Kielce, 12.06.2023 r.

 

  

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 

 Kierownik Działu Energetyczne Centrum Nauki

 (NR REF:  5/2023)

 

 Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 2 oferty.

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba.

 

 Informacja dotycząca naboru

 

 

 

zatwierdził:  

Justyna Lichosik/-/

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DOA.111.5.2023                                                                                                                                                                     Kielce, 29.05.2023 r.

 

 


 
DYREKTOR KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Energatyczne Centrum Nauki

 (NR REF:  5/2023)

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Kieleckim Park Technologicznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Liczba lub wymiar etatu1,0

Główne zadania i obowiązki na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy działu Energetyczne Centrum Nauki;
 • nadzorowanie i kierowanie pracami działu (formułowanie celów, delegowanie, ocena jakości pracy pracowników realizacji zadań);
 • nadzór nad zapewnieniem ciągłości funkcjonowania urządzeń interaktywnej wystawy, umożliwiających samodzielne przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz kontrola ich stanu technicznego;
 • koordynacja działań w zakresie organizowanych popularnonaukowych pokazów, spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • koordynacja działań w zakresie wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym organizowanych poza przestrzenią Energetycznego Centrum Nauki(szkoły, przedszkola, imprezy plenerowe itd.);
 • tworzenie oferty edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej Energetycznego Centrum Nauki, dbanie o jej atrakcyjność (analiza potrzeb zwiedzających, inicjowanie oraz wprowadzanie zmian w ofercie i sposobie jej realizacji służących usprawnieniu i podniesieniu jakości świadczonych usług) oraz udzielanie informacji o ofercie;
 • inicjowanie i podejmowanie działań wynikających z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej, inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych, popularnonaukowych;
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury
  i popularyzacji nauki;
 • uczestnictwo w projektach krajowych oraz międzynarodowych realizowanych przez Energetyczne Centrum Nauki;
 • monitoring programów i projektów oraz pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację celów programowych;
 • dbanie o zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta w zakresie usług świadczonych przez Energetyczne Centrum Nauki;
 • dbałość o pozytywne relacje z klientami, pomoc klientom w zgłaszanych potrzebach;
 • współudział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych promujących ofertę Energetycznego Centrum Nauki;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Energetyczne Centrum Nauki w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym;
 • współpraca z mediami w zakresie promocji oferty i wydarzeń Energetycznego Centrum Nauki;
 • współadministrowanie stroną internetową Energetycznego Centrum Nauki oraz kontami na portalach społecznościowych;
 • tworzenie i przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulaminy wewnętrzne;
 • dbanie o prawidłowość i kompletność dokumentacji i jej archiwizację;
 • współpraca z podmiotami realizującymi na zlecenie KPT dostawy i usługi, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów. 

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) w budynku Skye Inc., w którym znajduje się Energetyczne Centrum Nauki, okazjonalnie praca w terenie,
 • praca w przestrzeni Energetycznego Centrum Nauki: laboratorium oraz wystawa,
 • praca w zespole,
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie i sztucznym oświetleniu,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

   - bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

  - praca w pokoju wieloosobowym,

 - budynek piętrowy, do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Olszewskiego wejście z windą dla wózków obsługiwaną przez ochronę budynku, wejście od północnej strony budynku na poziom -1 z łagodnym zjazdem, zabezpieczone kartą dostępu, ba wejścia posiadają dostęp do windy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I, II i III piętra, a przyciski przywołujące windę oraz wewnątrz posiadają oznaczenia alfabetem Braille’a; ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, w budynku na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

 

Wymagania konieczne, w tym wykształcenie:

 • obywatelstwo polskie;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych; 
 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w zakresie fizyki, biologii, chemii, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, robotyki, mechatroniki, animacji kultury, polonistyki, pedagogiki lub nauk pokrewnych);
 •  minimum 5-letni staż pracy, w tym:

 

         - doświadczenie w zarządzaniu zespołem - minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym,

         - doświadczenie zawodowe związane z edukacją - minimum 1 rok;

 

 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej.
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta i dni ustawowo wolne) – zatrudnienie w równoważnym systemie pracy (sobota, niedziele, święta).Wymagania pożądane - dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

 • ogólna wiedza na temat funkcjonowania Kieleckiego Park Technologicznego;
 • wiedza na temat zasad funkcjonowania Energetycznego Centrum Nauki;
 • wiedza na temat zasad funkcjonowania placówek zajmujących się edukacją w zakresie nauki i techniki centrum nauki, ogrody doświadczeń itp.;
 •   znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu:

         - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych,

         - Ustawy o pracownikach samorządowych,  

         - Ustawy o finansach publicznych,

         - Ustawy o samorządzie gminnym;  

 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (w szkole lub innej instytucji edukacyjnej);
 • doświadczenie naukowe, dydaktyczne lub w zakresie w popularyzacji nauki;
 • kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, innowacyjność;
 • umiejętność budowania, rozwijania i zarządzania zespołem;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, otwartość na innych ludzi, empatia, zdolności przekonywania informacji);
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zdolność pracy nad kilkoma projektami równocześnie i umiejętność oceny priorytetów;
 • inicjatywa i odpowiedzialność w podejmowaniu działań;
 • zorientowanie na osiąganie wyników;
 • operatywność;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • skrupulatność;
 • zaangażowanie i samodzielność w działaniu;
 • znajomość języków obcych w mowie i piśmie (preferowany język angielski).

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem),
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie:

  - dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia wyższego jest zaświadczenie lub dyplom ukończenia studiów wyższych (uzyskanie tytułu zawodowego: inżynier, licencjat, magister) zgodnie z uzyskanym profilem / kierunkiem studiów.

 • kserokopie dokumentu potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane oświadczenia kandydata:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
 •  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.(1) .

            (1) Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 530 z późn. zm.). 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w wersji papierowej, zawarte w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2023r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 pok. 0,15 - sekretariat, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą/kurierem (za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów - decyduje data wpływu dokumentów do Kieleckiego Parku Technologicznego), na adres: 

Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

z dopiskiem: „ Kierownik Działu Energetyczne Centrum Nauki, NR REF: 5/2023”

 

 

Dodatkowe informacje:

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 • Złożone przez kandydatów dokumenty Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 • Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów oraz przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem.
 • Do udziału w procesie rekrutacji zostaną zakwalifikowani tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne.
 • O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 • Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem
  o zatrudnieniu zawierającym okres zatrudnienia).
 • Kwestionariusz osobowy oraz wzory wymaganych oświadczeń dołączone są do niniejszego ogłoszenia.
 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kieleckiego Parku Technologicznego http://bip.technopark.kielce.pl/ w zakładce Rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego.
 • Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  Do tego czasu będzie można je odebrać w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego (nie będą one odsyłane).
 • Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@technopark.kielce.pl lub listownie. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna RODO
  dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dołączona do niniejszego ogłoszenia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (prefiks 41) 278-72-00

 

  

  

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze_Kierownik działu ECN

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

dodatkowo: Ogłoszenie o naborze_Kierownilk Działu ECN - wersja dostępna cyfrowo  

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
/-/
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje się, że: 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny,
  Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (dalej: KPT).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@technopark.kielce.pl lub listownie pod adresem KPT.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych do celów rekrutacji przez KPT jest art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Podanie przez Panią/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 5. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (tj. podanie innych danych niż wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
  a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w KPT.
 7. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
  z którymi KPT zawarł umowę na świadczenie usług (np. hostingowych, IT, doradczych, obsługi prawnej) wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. W przypadku wyłonienia Pani/a w wyniku procesu rekrutującego do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej KPT oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie KPT.
 8. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, a w szczególności wynikający z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji.
 9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia po okresie wynikającym
  z przepisów prawa.
 10. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne, ale jeśli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Zachęcamy jednak przed podjęciem takiej decyzji do kontaktu z naszym IOD.
 11. Podanie przez Pani/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

powrót


Utworzono: 2023-05-29 15:03:48 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2024-06-14 10:59:12 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755251