Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Rekrutacja

 


2024-02-07_Kasjer, Dział Energetyczne Centrum Nauki (NR REF: 3/2024) 07.02.-20.02.2024_rozstrzygnięte

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DOA.111.3.2024                                                                                                                                                                     Kielce, 29.02.2024 r.

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer, Dział Energetyczne Centrum Nauki (NR REF:  3/2024)  

 

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta. 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Wsół zamieszkała w miejscowości Kielce.

    

Dokumenty do pobrania:

Wyniki naboru

 

zatwierdził: 

Justyna Lichosik

/-/

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DOA.111.3.2024                                                                                                                                                                     Kielce, 21.02.2024 r.

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer, Dział Energetyczne Centrum Nauki (NR REF:  3/2024)  

 

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęła 1 oferta.

 

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, do następnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba.

 

Informacja dotycząca naboru

 

zatwierdził:

Dominik Kraska
/-/
Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Znak sprawy KPT-DOA.111.3.2024                                                                                                                                                                     Kielce, 07.02.2024 r.


 
DYREKTOR KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer, Dział Energetyczne Centrum Nauki (NR REF:  3/2024)  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Kieleckim Park Technologicznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
 
Liczba lub wymiar etatu1,0

Główne zadania i obowiązki na stanowisku pracy:

 • profesjonalna obsługa klienta w zakresie usług świadczonych przez Energetyczne Centrum Nauki;
 • obsługa systemu rezerwacji oraz potwierdzanie wizyt,
 • sprzedaż biletów na wystawę oraz wydarzenia,
 • obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie sprzedaży,
 • sporządzanie raportów kasowych dokumentujących stan oraz obrót środków pieniężnych (rozliczanie dobowe, miesięczne i roczne),
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • prowadzenie magazynu towarów handlowych i wydawnictw w sklepiku Energetycznego Centrum Nauki
  - monitorowanie stanu towarów, realizacja zamówień i sprzedaż,
 • dbałość o pozytywne relacje z klientami, pomoc klientom w zgłaszanych potrzebach,
 • udzielanie informacji o ofercie edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej Energetycznego Centrum Nauki,
 • współudział w prowadzeniu bieżącej działalności Energetycznego Centrum Nauki (udzielenia pomocy
  w obsłudze klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, pełnienie funkcji opiekuna wystawy, współpraca
  ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Kieleckiego Parku Technologicznego,
 • uczestnictwo w projektach krajowych oraz międzynarodowych realizowanych przez Energetyczne Centrum Nauki,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji, regulaminów dotyczących powierzonych zadań,
 • prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych,
 • dbanie o prawidłowość i kompletność dokumentacji i jej archiwizację.

 

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) w budynku Skye Inc., w którym znajduje się Energetyczne Centrum Nauki, okazjonalnie praca w terenie,
 • praca w przestrzeni Energetycznego Centrum Nauki: laboratorium oraz wystawa,
 • praca w zespole,
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie i sztucznym oświetleniu,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

 - bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

 - praca w pokoju wieloosobowym,

- budynek piętrowy, wyposażony w podjazd i windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, budynek wyposażony jest w elektryczne krzesełko pochyłe przyschodowe, w budynku na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

 

Wymagania konieczne (niezbędne), w tym wykształcenie:  

 • obywatelstwo polskie;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie minimum średnie;

 • minimum 2-letni staż pracy;
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej;
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta i dni ustawowo wolne – zatrudnienie w równoważnym systemie czasu).Wymagania pożądane - dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

 • doświadczenie w pracy związane ze sprzedażą, obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych (doświadczenie w pracy na stanowisku kasjera lub sprzedawcy);
 • ogólna wiedza na temat funkcjonowania Kieleckiego Park Technologicznego;
 • wiedza na temat zasad funkcjonowania Energetycznego Centrum Nauki;
 • wiedza na temat zasad funkcjonowania placówek zajmujących się edukacją w zakresie nauki i techniki centrum nauki, ogrody doświadczeń itp.;
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;
 • doświadczenie naukowe, dydaktyczne lub w zakresie w popularyzacji nauki;
 • kreatywność i pomysłowość, otwarte podejście do nowych wyzwań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres i umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych
  (praca z trudnym klientem, sytuacje i zdarzenia losowe);
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość standardów obsługi klienta,
 • doświadczanie w obsłudze klienta,
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność szybkiego uczenia się (zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy);
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy;
 • dokładność i rzetelność;
 • sumienność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zaangażowanie i samodzielność w działaniu;
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań;
 • zdolności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów (poszukiwania, analizy i syntezy informacji),
 • znajomość języków obcych (preferowany język angielski).

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem),
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie:

  - dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego jest dokument z urzędową adnotacją „Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego”. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego profilowanego jest świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego plus dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

   

  - dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych (uzyskanie tytułu zawodowego: inżynier, licencjat, magister) zgodnie z uzyskanym profilem / kierunkiem studiów;

 • kserokopie dokumentu potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane oświadczenia kandydata:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
 •  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.(1) .

            (1) Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 530). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w wersji papierowej, zawarte w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2024r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 pok. 0,15 - sekretariat, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą/kurierem (za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów - decyduje data wpływu dokumentów do Kieleckiego Parku Technologicznego), na adres: 

Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

z dopiskiem:

„ Kasjer – Dział Energetyczne Centrum Nauki NR REF: 3/2024”

 

 

Dodatkowe informacje:

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 • Złożone przez kandydatów dokumenty Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 • Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów oraz przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem.
 • Do udziału w procesie rekrutacji zostaną zakwalifikowani tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne.
 • O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 • Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem
  o zatrudnieniu zawierającym okres zatrudnienia).
 • Kwestionariusz osobowy oraz wzory wymaganych oświadczeń dołączone są do niniejszego ogłoszenia.
 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kieleckiego Parku Technologicznego http://bip.technopark.kielce.pl/ w zakładce Rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego.
 • Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  Do tego czasu będzie można je odebrać w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego (nie będą one odsyłane).
 • Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@technopark.kielce.pl lub listownie. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna RODO
  dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dołączona do niniejszego ogłoszenia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (prefiks 41) 278-72-00

 

 

 

  

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze_Kasjer_ECN

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
/-/
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje się, że: 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny,
  Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (dalej: KPT).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@technopark.kielce.pl lub listownie pod adresem KPT.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych do celów rekrutacji przez KPT jest art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Podanie przez Panią/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 5. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (tj. podanie innych danych niż wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
  a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w KPT.
 7. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
  z którymi KPT zawarł umowę na świadczenie usług (np. hostingowych, IT, doradczych, obsługi prawnej) wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. W przypadku wyłonienia Pani/a w wyniku procesu rekrutującego do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej KPT oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie KPT.
 8. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, a w szczególności wynikający z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji.
 9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia po okresie wynikającym
  z przepisów prawa.
 10. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne, ale jeśli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Zachęcamy jednak przed podjęciem takiej decyzji do kontaktu z naszym IOD.
 11. Podanie przez Pani/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

powrót


Utworzono: 2024-02-07 14:07:33 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2024-06-14 10:58:34 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755268