Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Kielce, dnia 16.05.2018 r.

 wg rozdzielnika

POWTÓRZONA INFORMACJA  O  WYNIKACH W ZWIĄZKU
Z WYKONANIEM  POSTANOWIENIA  KIO 668/18

               

Kielecki Park Technologiczny 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 informuje, że zgodnie ze wskazanym
w tytule postanowieniem KIO w związku z prowadzonym postępowaniem na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy
ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielc”,
numer referencyjny: KPT-DPiRI.270.1.2018 unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 29.03.2018 r. Dokonano ponownej oceny złożonej oferty Wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS .

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Konsorcjum:

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą

 1. Jerozolimskie 155 lok. U3,

02-326 Warszawa (Lider)

 

BBC BESTBUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI

z siedziba przy

 1. Bema 42 A, 96-300 Żyrardów (Partner)

34,22

10

15

15

74,22

 

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

GOLDMAN& White Line Architects

 1. Dolna Wilda 26/26

61-552 Poznań

Do korespondencji:

Ul. Potockiej 51A/188

60-211 Poznań

60

10

0

0

70

3

ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE

Sp. z o.o.

 1. Słonecznikowa 8A/2,

30-213 Kraków

31,96

10

15

15

71,96

4

CANEA Inżynieria i Komputery

Artur Polakowski

Aleja Legionów 3/4

25-035 Kielce

24,96

10

15

15

64,96

6

„S4E” Spółka Akcyjna

 1. Samuela Lindego 1C

30-148 Kraków

 

33,47

 

10

15

15

73,47

 

Zamawiający wyklucza z postępowania  następujących wykonawców:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód wykluczenia

5

Konsorcjum:

Tera Grup Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

 1. Kozia 2/2 25-514 Kielce (Lider)

LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Ul. Jana Młynarskiego 19,

54-079 Wrocław (Partner)

Zamawiający Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (ustawy) wezwał konsorcjum do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazanej w JEDZ zdolności technicznej
i zawodowej (doświadczenia). W wyniku złożonego wyjaśnienia wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku - wykonania usługi projektowej w zakresie wymaganym i opisanym w SIWZ pkt. 9.4.2.a).

W dalszej kolejności dopełniono zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy i wezwano konsorcjum do wykazania się nowym doświadczeniem
w zakresie zrealizowanych usług projektowych, które potwierdzą opisany warunek.

W wyniku uzupełnienia wykonawca wykazał się doświadczeniem podmiotu trzeciego, zmienił złożone oświadczenia JEDZ dla siebie
i konsorcjanta zmieniając  w nich pierwotne zapisy o poleganiu na zdolności innych podmiotów z „nie” na „tak”,  dodatkowo załączając zobowiązanie podmiotu trzeciego (Hanna Jacewicz RHPLUS)  o oddaniu zasobów w zakresie doświadczenia i oświadczenia JEDZ dla tego podmiotu.

Nie jest możliwe uznanie powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego się, jeżeli pierwotnie wykonawca w założonej ofercie nie przewidział takiej okoliczności (Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2017-05-04, C-387/14 oraz opinia UZP na temat stosowania art. 22a ust. 6
 i obowiązków  wynikających z art. 26 ust. 3 ustawy).  Dlatego też Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, gdyż nie wykazał się on wymaganymi zdolnościami technicznymi opisanymi w pkt. 9.4.2.a) SIWZ.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Szymon Mazurkiewicz

/-/

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

Wyk. w 9 egz.

 1. od 1 do 6 Wykonawcy
 2. 7 strona internetowa
 3. 8 Tablica ogłoszeń
 4. 9 a/a

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kielce, dnia 29.03.2018 r.

 wg rozdzielnika

 

 

SPROSOTWANIE PUNKTACJI ZAWARTEJ
W INFORMACJI O WYNIKACH Z DNIA 29.03.2018R.

 

                Dotyczy postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielc, numer postępowania: KPT-DPiRI.270.1.2018

               

                W informacji o wynikach dotyczącej postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielc”, numer postępowania: KPT-DPiRI.270.1.2018 błędnie podano ilość punktów uzyskanych łącznie  oferty nr 4 - CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/425-035 Kielce, w informacji o wynikach wpisano 37,25 a powinno być 64,96.

 

Zamawiający informuje, iż wskazana nieprawidłowość nie ma wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pozostałe zapisy zawarte w Informacji o wynikach z dnia 29.03.2018 r. pozostają bez zmian.

 

 

Justyna Lichosik

/-/

Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego

 

Wyk w 9 egz.

 1. Wykonawca egz. od 1 do 6
 2. 7 strona internetowa
 3. 8 Tablica ogłoszeń
 4. 9 a/a


Kielce, dnia 29.03.2018 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

               

Kielecki Park Technologiczny25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 14.02.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielc, numer referencyjny: KPT-DPiRI.270.1.2018.

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.03.2017 r. o godz. 14:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

6

„S4E” Spółka Akcyjna

 1. Samuela Lindego 1C

30-148 Kraków

 

33,47

 

10

15

15

73,47

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium

Okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

GOLDMAN& White Line Architects

 1. Dolna Wilda 26/26

61-552 Poznań

Do korespondencji:

Ul. Potockiej 51A/188

60-211 Poznań

60

10

0

0

70

3

ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE

Sp. z o.o.

 1. Słonecznikowa 8A/2,

30-213 Kraków

31,96

10

15

15

71,96

4

CANEA Inżynieria i Komputery

Artur Polakowski

Aleja Legionów 3/4

25-035

24,96

10

15

15

37,25

 

Zamawiający wyklucza z postępowania  następujących wykonawców:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód wykluczenia

1

Konsorcjum:

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą

 1. Jerozolimskie 155 lok. U3,

02-326 Warszawa (Lider)

 

BBC BESTBUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI

z siedziba przy

 1. Bema 42 A, 96-300 Żyrardów (Partner)

W wyniku sprawdzenia oświadczeń JEDZ  konsorcjantów stwierdzono, że wykonawcy  nie wypełnili go w części wymaganego wykazania się zdolnościami technicznymi i zawodowymi (doświadczenia) opisanymi w pkt. 9.4.2.a) SIWZ.  Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (ustawy)  wezwano Lidera konsorcjum  do wykazania się doświadczeniem w zakresie zrealizowanych usług projektowych, które potwierdzą opisany warunek (uzupełnienie JEDZ w części IV kryteria kwalifikacji).

W wyniku uzupełnienia wykonawca złożył oświadczenia JEDZ (w całości) dla siebie i konsorcjanta nie stosując się do wezwania - pozostawiając tym samym wymagane części JEDZ w zakresie wykazania się usługami projektowymi nie wypełnione. Ponadto wykonawca z własnej woli załączył JEDZ dla podmiotu trzeciego (również nie wypełniony), który udostępnił mu zasoby w postaci dysponowania osobą (projektantem), z dokumentu tego (JEDZ) oraz załączonego do oferty zobowiązania  nie wynikało że podmiot ten udostępnia zasoby – doświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.2 a).

Zważywszy, że konsorcjum wskazało w  JEDZ od samego początku, że polega na zdolnościach podmiotu trzeciego, a w pierwszym wezwaniu nie wymagano złożenia JEDZ dla tego podmiotu oraz złożenia oryginału zobowiązania o udostepnieniu osoby (do oferty załączono kopię), w którym brak jest informacji o oddaniu do dyspozycji innych zasobów, postanowiono o ponownym wezwaniu konsorcjum ale tylko  w części wskazanej.

W wyniku drugiego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,  konsorcjum poprawnie uzupełniło JEDZ tego podmiotu w części wykazania się doświadczeniem o którym mowa w pkt. 9.4.2.a) SIWZ.  Również należy uznać za właściwe złożenie zobowiązania tego podmiotu w części udostepnienia doświadczenia, gdyż konsorcjum w ofercie podmiot ten wskazał jako podwykonawcę.

Natomiast Zamawiający nie może uznać za prawidłowe wywiązanie się z wezwania do uzupełnienia dokumentów z uwagi na nie uzupełnienie oryginału zobowiązania o udostępnieniu projektanta w branży architektonicznej a tylko taka forma stosownie do zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy jest dopuszczalna.

 

 Biorąc pod uwagę możliwość jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów w tej samej sprawie,  nie jest możliwe uznanie kopii zobowiązania podmiotu trzeciego jako odpowiadającego wymogom przywołanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający wykluczył Konsorcjum z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, gdyż nie wykazał dysponowania projektantem w branży architektonicznej (to jest  pkt. 9.4.2.b)SIWZ.)

5

Konsorcjum:

Tera Grup Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

 1. Kozia 2/2 25-514 Kielce (Lider)

LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Ul. Jana Młynarskiego 19,

54-079 Wrocław (Partner)

Zamawiający Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (ustawy) wezwał konsorcjum do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazanej w JEDZ zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenia). W wyniku złożonego wyjaśnienia wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku - wykonania usługi projektowej w zakresie wymaganym i opisanym w SIWZ pkt. 9.4.2.a).

W dalszej kolejności dopełniono zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy i wezwano konsorcjum do wykazania się nowym doświadczeniem w zakresie zrealizowanych usług projektowych, które potwierdzą opisany warunek.

W wyniku uzupełnienia wykonawca wykazał się doświadczeniem podmiotu trzeciego, zmienił złożone oświadczenia JEDZ dla siebie i konsorcjanta zmieniając  w nich pierwotne zapisy o poleganiu na zdolności innych podmiotów z „nie” na „tak”,  dodatkowo załączając zobowiązanie podmiotu trzeciego (Hanna Jacewicz RHPLUS)  o oddaniu zasobów w zakresie doświadczenia i oświadczenia JEDZ dla tego podmiotu.

Nie jest możliwe uznanie powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego się, jeżeli pierwotnie wykonawca w założonej ofercie nie przewidział takiej okoliczności (Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2017-05-04, C-387/14 oraz opinia UZP na temat stosowania art. 22a ust. 6 i obowiązków  wynikających z art. 26 ust. 3 ustawy).  Dlatego też Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, gdyż nie wykazał się on wymaganymi zdolnościami technicznymi opisanymi w pkt. 9.4.2.a) SIWZ.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Justyna Lichosik

/-/

Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego

Wyk. w 9 egz.

 1. od 1 do 6 Wykonawcy
 2. 7 strona internetowa
 3. 8 Tablica ogłoszeń
 4. 9 a/a


Znak sprawy: KPT-DPiRI.270.1.2018                                                                                             

Kielce, 08.01.2018 r.
 Przetarg nieograniczony na

 


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielce
 

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. nr ewid. 5/67, 5/72. 5/70 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna – Kielce.
 
Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Termin składania ofert upływa w dniu  14 lutego 2018 r. o godzinie 09:00.


 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT
 

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

 

Załozenia do projektowania:

Zagospodarowanie terenu

Kondygnacja -1

Kondygnacja 1

Kondygnacja 2

Kondygnacja 3

Kondygnacja 4

Kondygnacja 5

Kondygnacja 6

Przekrój

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 26.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zalacznik_nr_7 Jednolity Europejski Dokumnet Zamowienia - po modyfikacji.

Protokół z otwarcia ofert

 

Justyna Lichosik

/-/

Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego

 

powrót


Utworzono: 2018-01-08 17:41:13 przez Justyna Lichosik
Modyfikacja: 2022-07-25 12:10:48 przez Alina Skowerska

Liczba odwiedzin: 1755225