Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 22.06.2020r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP"

 

 

  

W dniu 04.06.2020 r. o godz. 09:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” - numer postępowania: KPT-DPiRI.270.1.2020.

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. 04.06.2020 r. do godz. 09:00 złożono 12 ofert.

 Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:00.

 Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium okres udzielonej rękojmi

(miesiące)

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. 1 Maja 157

25-614 Kielce

60

40

100

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku oceny oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną łączną liczbę 100 punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania przetargowego.

 

W związku z powyższym należało wybrać ofertę nr 1 złożoną przez MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. 1 Maja 157,25-614 Kielce jako najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium okres udzielonej rękojmi

(miesiące)

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

BINŻ Spółka Akcyjna

Ul. Olsztyńska 3

97-400 Bełchatów

42,30

40

82,30

3

Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.

Ul. Rondo ONZ 1 piętro 10

00-124 Warszawa

Adres filii w Bilczy/adres do korespondencji:

Ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica

51,37

40

91,37

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

„KARTEL” S.A.

Ul. Przemysłowa 8

28-300 Jędrzejów

54,00

40

94,00

5

Usługi Instalacyjno-Budowlane

„KOMPENS”

Ignacy Majewski

25-677 Kielce

 

Ul. Łazy 31 z siedzibą 26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Pierwsze, ul. Kielecka 159

54,71

40

94,71

6

Zakład Usług Budowlano-Handlowych

„NOWBUD”

Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna

Ul. Warszawska 261

25-551 Kielce

 

57,05

40

97,05

7

PLUS Usługi Remontowo-Budowlane

Sylwester Kołodziej

Ul. Prosta 194 A

25-385 Kielce

46,87

10

56,87

8

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE

„HEWANAG” Andrzej Kęcki

Ul. Zagnańska 220 A

25-563 Kielce

48,64

40

88,64

9

Konsorcjum firm:

Lider: UNI-PARK Sp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

Partner: NEOINVEST Sp. z o.o.

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

 

49,41

40

89,41

10

EKO-INVEST SP. z o.o.

Ul. Skrajna 4

25-650 Kielce

Adres do korespondencji:

Al. Solidarności 21 B, 25-323 Kielce

 

49,24

40

89,24

11

KOMPLEXBUD SP. Z O.O. SP.K.

Ul. Szczecińska 34

25-345 Kielce

42,49

40

82,49

12

HEINICH-INVESTMENT

Ul. Wapiennikowa 10 A

25-112 Kielce

45,95

40

85,95

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 04.06.2020r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP"

 

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce informuje, że w dniu 04.06.2020 r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc." w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP".

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 27.05.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 5

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP"

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

  

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla wykonawców nr 5

 

 

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 25.05.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 4

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

  

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla wykonawców nr 4

Logotyp_Rotterdam

Brama_Furtka_Ogrodzenie

 

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 22.05.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 3

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

  

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla wykonawców nr 3 - pytania i odpowiedzi

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Modyfikacja

Przedmiar_Drogi_Aktualizacja

Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja2

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 21.05.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 2

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

  

Zmiana terminu składania ofert!

  

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi

Zmiana_Ogłoszenia

SIWZ_Aktualizacja

Przedmiar_Budowlanka_Aktualizacja

Rysunek_mur_oporowy

Specyfikacja_Platformy_Podnoszącej

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 19.05.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 1

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

  

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi

Architektura_pylon_reklamowy

Projekt Budowlany_z_geologią

Przedmiary - ATH

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 12.05.2020r.

 

 

 

Przetarg nieograniczony: 

 

 


„Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”
w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”

 

 

 

Kielecki Park Technologiczny działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc. w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt Wykonawczy

STWiOR

Przedmiary

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 27.05.2020 r. o godzinie 9.00.  

 

 

 MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : siedziba Zamawiającego

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce
Sekretariat - pok. 0.15

 


Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

powrót


Utworzono: 2020-05-12 10:27:20 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2020-08-21 07:48:23 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755263