Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 16.07.2020r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce informuje, że zakończono badanie i ocenę ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”, numer postępowania KPT-DZI.270.1.2020.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6.

Do upływu terminu składania ofert, tj. 06.07.2020 r. do godz. 11:00 złożono 2 oferty.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena brutto oferty

Liczba punktów w kryterium: czynności związane z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania oraz czasem reakcji tj.

Liczba punktów łącznie

czas reakcji na sytuacje awaryjnie

pranie wykładzin dywanowych

1

Konsorcjum:

Lider: Impel System Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

60

30

10

100

 

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku oceny oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną łączną liczbę 100 punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania przetargowego.

W związku z powyższym należało wybrać ofertę nr 1 złożoną przez Impel System Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider); Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Partner) jako najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena brutto oferty

Liczba punktów w kryterium: czynności związane z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania oraz czasem reakcji tj.

Liczba punktów łącznie

czas reakcji na sytuacje awaryjnie

pranie wykładzin dywanowych

2

Konsorcjum:

Lider: Maag Sp. z o. o. 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1; Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1

50,58

30

10

90,58

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 06.07.2020r.

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach

Kieleckiego Parku Technologicznego"

 

 

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce informuje, że w dniu 06.07.2020 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                           Kielce, 02.07.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 3

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach

Kieleckiego Parku Technologicznego"

 

 

 

  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na otrzymane wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizację zadania pn.: „Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 02.07.2020r.

 

 

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                           Kielce, 01.07.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 2

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach

Kieleckiego Parku Technologicznego"

 

 

  

 

 

Zamawiający, w celu zapewnienia rozpoczęcia świadczenia usługi po wygaśnięciu aktualnie obowiązującej umowy, która wygasa w dniu 08.08.2020 r., informuję, iż należy modyfikować treść ust. 1 w § 8 wzoru umowy w ten sposób, że należy wpisać:

 

„Umowa obowiązuje przez okres 20 miesięcy tj. od dnia 09.08.2020 r. do 08.04.2022 r.”

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 01.07.2020r.

Zał_4_Wzór umowy_aktualizacja

 

 

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                           Kielce, 01.07.2020r.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 1

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach

Kieleckiego Parku Technologicznego"

 

 

 

  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 01.07.2020r.

 

 

 

 

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DZI.270.1.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 25.06.2020r.

 

 

 

Przetarg nieograniczony na: 

 

 


”USŁUGA SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH

KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO"

 

 

Kielecki Park Technologiczny działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługę sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego.

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Zał. 4 Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 6 lipca 2020 r. o godzinie 11.00.  

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce

Sekretariat - pok. 0.15

- na zamkniętej kopercie należy zamieścić napis:

„Usługa sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach kieleckiego parku technologicznego”

Nie otwierać przed 06.07.2020 r. godz. 11:15”.


Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

powrót


Utworzono: 2020-06-25 10:43:25 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2020-08-21 07:47:45 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755275