Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.2.2020                                                                                                                       

Kielce, dnia 28.12.2020 r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce uprzejmie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy PZP, pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego” numer postępowania KPT-DZI.270.2.2020 wybrano, jako najkorzystniejszą - ofertę nr 4 złożoną przez Argos 1 Sp. z o.o. ,Oś. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny -lider konsorcjum, Argos System Sp. z o.o., ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa - partner konsorcjum.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert, złożonych przez:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena brutto oferty

Ilość wykonywanych obchodów (zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 1.4) na dobę

Liczba punktów łącznie

1.

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55,
01-267 Warszawa -
lider konsorcjum

Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa -
partner konsorcjum

53,17

40

93,17

2.

Impel Safety Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław- lider konsorcjum

Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

58,07

40

98,07

3.

RONIN Piotr Brzeszcz, ul. Marszałkowska 43/36a, 25-546 Kielce- lider konsorcjum

RONIN SERWIS Sp. z o .o., ul. Małacentów 13, 25-025 Łagów

58,99

 

40

 

98,99

4.

Argos 1 Sp. z o.o.
Oś. Sosnówka 1B
26-060 Chęciny -
lider konsorcjum                              

Argos System Sp. z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 lok. 319
02-495 Warszawa -
partner konsorcjum

60

40

100

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KARABELA-CK” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34
25-312 Kielce -
lider konsorcjum

LEGION CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34/507,

25-312 Kielce

47,14

40

87,14

 

6.

STEKOP SA,  ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa- lider konsorcjum

STEKOP-OCHRONA Sp. z o.o., Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz

56,69

40

96,69 

Mając, zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty były zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę nr 4 złożoną przez Argos 1 Sp. z o.o. ,Oś. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny -lider konsorcjum, Argos System Sp. z o.o., ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa - partner konsorcjum.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DZI.270.2.2020                                                                                                                                                                         Kielce, 09.12.2020r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
"Ochrona  fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego"

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce informuje, że w dniu 09.12.2020 r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ochrona  fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego".

 

 

 Protokół z otwarcia ofert

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znak sprawy: KPT- DZI.270.2.2020                                                                                                                                                                            Kielce, 07.12.2020r.

 

                                                                       

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 3

  

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  ”OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" 

 

  

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku  poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

  

Informacja dla wykonawców nr 3 - pytania i odpowiedzi

 

  

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: KPT- DZI.270.2.2020                                                                                                                                                                            Kielce, 04.12.2020r.

 

                                                                       

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 2

  

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  ”OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" 

 

  

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku  poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

  

Informacja dla wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi

 

  

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: KPT- DZI.270.2.2020                                                                                                                                                                            Kielce, 03.12.2020r.

 

                                                                       

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 1

  

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  ”OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" 

 

  

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku  poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

  

Informacja dla wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 7 do SIWZ_aktualizacja 2020-12-03

  

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: KPT- DZI.270.2.2020                                                                                                                                                                Kielce, 30.11.2020r.

                                                                      

 

 

Przetarg nieograniczony 

 

 

”OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" 

 

 

Kielecki Park Technologiczny działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w przepisach art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.

 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” na usługę: "Ochrona  fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego".

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot określonych w art.138g ust.1, w związku z tym do udzielenia  zamówienia stosuje się art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.  

  

 

Szczegóły ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

SIWZ

SIWZ załączniki

 

  

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 9 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00.  

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

 Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce

 Sekretariat - pok. 0.15

 

 - na zamkniętej kopercie należy zamieścić napis:

 „Ochrona fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego. 

 Nie otwierać przed 09.12.2020 r. godz. 9:15".

 

 

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

powrót


Utworzono: 2020-11-30 14:49:04 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2020-12-28 13:25:32 przez Marcin Januchta

Liczba odwiedzin: 1755222