Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 
KPT-DPiRI.270.1.2021                                                                                   Kielce, dn.18.08.2021 r.

                                                                      

Zamawiający:

Kielecki Park Technologiczny

Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

działający w imieniu Gminy Kielce

 

do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Kielecki Park technologiczny, adres: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021  poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec

Ul. Strycharska 4,

25-659 Kielce

  - cena: 236 196,03 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (40%).

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium Cena brutto

Liczba punktów w kryterium:

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

Ostateczna liczba punktów

1.

FHU Wacław Grudzień

32-200 Miechów

Oś. Kolejowe 68

-

-

Oferta odrzucona
(art. 226 ust. 1 pkt 14)

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec

Ul. Strycharska 4,

25-659 Kielce

60 pkt

20 pkt

80 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe RAKSO

Jacek Gaj

B. Chrobrego 59

25-607 Kielce

49 pkt

20 pkt

69 pkt

4.

Zakład Blacharsko-Dekarski i Ogólnobudowlany Marcin Tutaj

Starogórska 57

Kielce kod 25-443

-

-

Oferta odrzucona

(Art. 226 ust 1 pkt 6,
art. 63 ust 2)

 

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”

OFERTA NR 1:

Niniejszym, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę FHU Wacław Grudzień, 32-200 Miechów, Oś. Kolejowe 68.

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, iż na podstawie  art.226 ust. 1 pkt 14 odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę FHU Wacław Grudzień, 32-200 Miechów, Oś. Kolejowe 68. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdziale XI SWZ Wykonawcy byli zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został ostatecznie określony na dzień 04.08.2021 r., godzina 9.00.

Jednocześnie w rozdziale XI, punkcie 9 Zamawiający wskazał, iż wadium wnoszone w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego zostanie uznane za skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert (tj. 4.08.2021 r., godz. 9.00) znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

Wykonawca wraz z ofertą złożył potwierdzenie wpłaty wadium, z którego wynika, iż przelew został wysłany w dniu 03.08.2021 r. o godz. 19:31. Niemniej jednak do terminu składania ofert, tj. 4.08.2021 r., godz. 9:00 – wadium nie znalazło się na koncie bankowym Zamawiającego.

Z późniejszej analizy księgowej Zamawiającego wynika, iż wadium zostało wniesione przez ww. Wykonawcę (FHU Wacław Grudzień, 32-200 Miechów, Oś. Kolejowe 68) po upływie terminu składania ofert, tj. 04.08.2021 r. godzina 10:50. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wystosował zapytanie do ING Banku Śląskiego obsługującego rachunek bankowy Zamawiającego i uzyskał pisemne potwierdzenie powyższej godziny wpływu środków pieniężnych wadialnych na podane w SWZ konto bankowe (pismo banku w załączeniu).

Wpłacone przez ww. Wykonawcę wadium zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego prowadzonym przez INB Bank Śląski S.A w dniu 04.08.2021 r. godzina 10:50, a zatem po terminie składania ofert. Interes Zamawiającego jakim jest materialne zagwarantowanie złożenia prawidłowej oferty przez Wykonawcę nie został zabezpieczony w sposób należyty.

Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu  przepisu art. 63c ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019r, poz.2357 z późn zm.),z godnie z którym „Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą  i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego”. Z przepisu tego wynika zatem, że wydanie polecenia przelewu  powoduje podjęcie ze strony banku określonych czynności mających na celu realizację wydanie dyspozycji na warunkach określonych w umowie rachunku bankowego. Sama dyspozycja, nie jest jednak równoznaczna z dokonaniem przelewy/wpłaty.

W razie niewniesienia wadium w wyznaczonymi terminie jest konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. w związku z art. 266 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”

 

OFERTA NR 4:

Niniejszym, działając na podstawie art.253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Zakład Blacharsko – Dekarski i Ogólnobudowlany Marcin Tutaj, ul. Starogórska 57, 25-443 Kielce.

Uzasadnienie

            Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 odrzuca ofertę złożoną przez Zakład Blacharsko – Dekarski i Ogólnobudowlany Marcin Tutaj, ul. Starogórska 57, 25-443 Kielce jako niezgodną z przepisami ustawy tj. art. 63 ust. 2 oraz art. 226. Ust.1. pkt 6 ustawy z 11.09.2019 r. Pzp
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129). Oferta została złożona w innej formie niż wynika to z ustawy w związku
z tym jest ofertą podlegająca odrzuceniu.

Wykonawca Zakład Blacharsko – Dekarski i Ogólnobudowlany Marcin Tutaj, ul. Starogórska 57, 25-443 Kielce, złożył ofertę wraz załączeniami w formie podpisanego własnoręcznie skanu. Dokument nie został opatrzny podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp ofertę i oświadczenie, o który mowa w art. 125 ust. 1 pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W wyniku weryfikacji podpisu przeprowadzonej przez Zamawiającego  przy użyciu kilku aplikacji odczytujących podpisy, Zamawiający nie uzyskał potwierdzenia podpisu elektronicznego złożonych dokumentów. Zarówno na stronie https://weryfikacjapodpisu.pl/, jak i aplikacji https://sigillum.pl/ na dokumentach przesłanych przez Oferenta nie widnieje podpis elektroniczny.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Zakład Blacharsko – Dekarski i Ogólnobudowlany Marcin Tutaj, ul. Starogórska 57, 25-443 Kielce złożoną w ramach postępowania na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt. 3 pzp, jako niezgodną z przepisami ustawy, tj. z art. 63 ust. 1 pzp oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp, zgodnie z którymi Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy oraz nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Oferta nr 4 nie została złożona w formie elektronicznej ani też w postaci elektronicznej i nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w związku z czym podlega odrzuceniu.

 

 

Zatwierdziła:

 

Justyna Lichosik
/-/
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

Informacja o odrzuceniu oferty  1 - pobierz

Informacja o odrzuceniu oferty  4 - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Wyk. w 7 egz.

  1. Wykonawcy – 4 egz.
  2. strona internetowa
  3.  a/a

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DPIRI.270.1.2021                                                                                                                                                                     Kielce, 04.08.2021 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”.

 

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych, zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

 

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce informuje, że w dniu 04.08.2021 r. o godz. 9:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”.

 

 Informacja z otwarcia ofert 

 

 

 

 

Zatwierdziła:

 

Justyna Lichosik
/-/
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy KPT-DPIRI.270.1.2021                                                                                                                                                                     Kielce, 03.08.2021 r.

 

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”.

 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych, zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto

słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100

 

Informacja o kwocie przeznczonej na sfinansowanie zamówienia

 

 

 

 

zatwierdził:

 

Justyna Lichosik
/-/
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPT-DPiRI.270.1.2021

                                                                                                                                                                             19.07.2021 r.

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:
„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I” prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej ustawy pzp lub pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

04 sierpnia 2021 r. godzina 9:00

 

 Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu miniPortal oraz platformy ePUAP.

Identyfikator postępowania na miniportalu: 30de24e8-2814-4a35-b897-27e74c62c45c

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla Wykonawców w dnia 21.07.2021 r - pobierz 

Informacja dla Wykonawców w dnia 21.07.2021 r - pobierz wersję edytowalną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz  wersję edytowalną

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 do SWZ – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniach

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja fotograficzna wraz z opinia techniczną

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

powrót


Utworzono: 2021-07-19 09:40:21 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2021-08-18 14:57:01 przez Alina Skowerska

Liczba odwiedzin: 1755245