Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 KPT-DZI.270.1.2022

                                                                      

Zamawiający:

Kielecki Park Technologiczny

Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

działający w imieniu Gminy Kielce

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługę sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”,

 

 

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

 

Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wykonaniu umowy na: „Usługę sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”.

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 05.12.2023r.

 

Zatwierdził 

Dyrektor

Kieleckiego Parku Technologicznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kielce, dn. 29.03.2022 r                                                                                   KPT-DZI.270.1.2022

                                                                      

Zamawiający:

Kielecki Park Technologiczny

Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

działający w imieniu Gminy Kielce

 

do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługę sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”,

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021  poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę sprzątania biur, pomieszczeń
i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”,
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy :

Konsorcjum:

Lider – Impel System Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner – Impel Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 - cena: 864 935,64 zł brutto, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), czynności związane z czasem reakcji na sytuacje awaryjnie (30%), czynności związane
z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania polegające na praniu wykładzin dywanowych (10%).

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium:

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium:

Czynności związane
z czasem reakcji
na sytuacje awaryjnie

Ilość punktów
w kryterium:

Czynności związane
z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania polegające na praniu wykładzin dywanowych

Łączna liczna punktów

1.

Konsorcjum:

Lider – Impel System Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner – Impel Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

864 935,64 brutto

60 pkt

 

 

30 pkt

 

 

10 pkt

 

 

100 pkt

2.

Konsorcjum:

Lider – P.W. „Karabela -CK” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

Partner – Legion CK Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce

Partner- Musi Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce

880 485,12 brutto

58,94 pkt

 

 

 

30 pkt

 

 

 

10 pkt

 

 

 

98,94 pkt

Kielecki Park Technologiczny zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Zatwierdził 

Dyrektor

Kieleckiego Parku Technologicznego

Wyk. w 3 egz.

  1. Wykonawca – 1 egz.
  2. Strona internetowa
  3. a/a

 


Kielce, dn. 11.03.2022 r.

KPT-DZI.270.1.2022

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 11.03.2022 r. o godz. 10:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę sprzątania biur, pomieszczeń i utrzymania czystości na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego”., numer postępowania: KPT.DZI.270.1.2022.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia następujące środki 1 171 265,79 zł brutto, 952 248,61 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert (tj. 11.03.2022 r. godz. 10.00) złożono 2 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.) poniżej udostępnia informacje z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 


 

Znak sprawy: KPT-DZI.270.1.2022                                                                                                                                  Kielce, 03.03.2022 r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:

„USŁUGĘ SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO”.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „USŁUGĘ SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zmianami)  – dalej ustawy pzp lub pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

11 marca 2022 r. godzina 10:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu miniPortal oraz platformy ePUAP.

Identyfikator postępowania na miniportalu: 48f7dd6c-d166-4a81-8cfb-359ae8943ac7

 

 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja nr 1 dla Wykonawców z dnia 08.03.2022 wersja edytowalna

Informacja nr 1 dla Wykonawców z dnia 08.03.2022 

Modyfikacja treści wzoru umowy (zał. do SWZ) dnia 08.03.2022 

 

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy PO ZMIANACH Z DNIA 08.03.2022 - wersja edytowalna

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy PO ZMIANACH Z DNIA 08.03.2022 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf) 

Specyfikacja warunków zamówienia (wersja edytowalne)

Załącznik nr 1 do SWZ – Charakterystyka przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do SWZ – Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy - wersja edytowalna

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz urządzeń

Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o potwierdzeniu aktualności danych

Załącznik nr 10 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 

 

powrót


Utworzono: 2022-03-03 14:47:19 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2023-12-08 08:59:37 przez Agnieszka Raczyńska

Liczba odwiedzin: 1755278