Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 KPT-DPiRI.270.1.2022                                                                                   Kielce, dn.22.06.2022 r.

                                                                      

Zamawiający:

Kielecki Park Technologiczny

Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

działający w imieniu Gminy Kielce

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II”

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Kielecki Park Technologiczny, adres: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021  poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

EAST-WEST

Sławomir Kaliniak

Sławomir Stajniak

Ul. Kaznowskiego 5/U9

25-636 Kielce

- cena: 248 206,15 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (40%).

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium Cena brutto

Liczba punktów w kryterium:

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

Ostateczna liczba punktów

1.

Firma Usługowo Handlowa WOJDAN
Domagała Wojciech

Ul. Przemysłowa 5

32-300 Olkusz

-

-

Oferta nieoceniana

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

EAST-WEST

Sławomir Kaliniak

Sławomir Stajniak

Ul. Kaznowskiego 5/U9

25-636 Kielce

60 pkt

40 pkt

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec

Ul. Strycharska 4,

25-659 Kielce

-

-

Oferta nieoceniana

4.

Zakład Remontowo-Budowlany „IZOL-BUD”

Dariusz Domasko

Podgórze 39A

26-010 Bodzentyn

53,76

40

93,76

 

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  - pobierz

 

 

Zatwierdził

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

Wyk. w 3 egz.

  1. strona internetowa
  2. Tablica ogłoszeń
  3.  a/a

 


Kielce, dn. 03.06.2022 r.

KPT-DPiRI.270.1.2022

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 03.06.2022 r. o godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II”, numer postępowania: KPT.DPiRI.270.1.2022.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego Zamówienia następujące środki: 250 000,00 zł brutto, 203 252,03 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert (tj. 03.06.2022 r. godz. 9.30) złożono 4 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.) poniżej udostępnia informacje z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

Protokół z otwarcia ofert - pobierz

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego


KPT-DPiRI.270.1.2022

                                                                                                                                                                             19.05.2022 r.

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:
„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II” prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej ustawy pzp lub pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

03 czerwca 2022 r. godzina 9:30

 

 Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu miniPortal oraz platformy ePUAP.

Identyfikator postępowania na miniportalu: 4ee34bb4-07f3-4487-b0cb-6a2e944aab80

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Z DNIA 24.05.2022 R. - POBIERZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Z DNIA 24.05.2022 R. - WERSJA EDYTOWALNA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz  wersję edytowalną

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 do SWZ – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniach

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy - wersja edytowalna

Zał 9 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna wraz z opinią techniczną

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

powrót


Utworzono: 2022-05-19 14:44:49 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2022-06-22 12:40:12 przez Alina Skowerska

Liczba odwiedzin: 1755272