Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.2.2022                                                                                                                                                                                           Kielce, 22.12.2022 r.

                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: „OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO"

 

 

 

Kielecki Park Technologiczny, adres: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021  poz. 1710 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „„OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Konsorcjum:

Lider- Argos 1 Spółka z o.o., Os. Sosnówka  1 B, 26- 060 Chęciny

Konsorcjant - Argos System Spółka  z o.o., ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa

 

- cena: 1 051 575,90 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), za ilość wykonywanych odchodów w ciągu doby przez okres trwania umowy (40%).

 

 

Poniżej wskazuje się Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną poszczególnym ofertom w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium:

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium:

za ilość wykonywanych obchodów w ciągu doby orze okres trwania umowy

Ostateczna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

Lider - Argos 1 Spółka z o.o., Os. Sosnówka  1 B, 26- 060 Chęciny

Konsorcjant - Argos System Spółka  z o.o., ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa60 pkt

 40 pkt

100 pkt

2.

Konsorcjum:

Lider- „Stekop” Sp. Akcyjna

Członek Konsorcjum- „Stekop-Ochrona” Sp. z o.o.,

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

50,26 pkt

40 pkt

90,26 pkt

3.

Konsorcjum:

Lider - P.W. „Karabela -CK” Sp. z o.o. ul. Gen. J. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce

Partner - Musi Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce

Partner- Legion CK Sp. z o.o. ul. Gen. J. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce

 56,03 pkt

40 pkt

96,03 pkt

4.

Konsorcjum:

Lider – Impel  Facility Services Sp. z o.o., ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław,

Partner- Impel Safety Sp. z o.o., ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław,

Partner- Impel Defender Sp. z o.o.,  ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław,

Partner- Impel Provider Sp. z o.o.,  ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław,

Partner- Impel Technical Security Sp. z o.o., ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, 

Partner – ITM Poland S.A. , ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

58,64 pkt

40 pkt

98,64 pkt

 

 

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.2.2022                                                                                                                                                                                           Kielce, 08.12.2022 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 08.12.2022 ro godz. 10:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO , numer postępowania: KPT-DZI.270.2.2022.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego Zamówienia następujące środki: 877 614,38 zł brutto, 713 507,63 zł netto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 08.12.2022 r. godz. 10.00) złożono 4 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.2.2022                                                                                                                                                                                           Kielce, 30.11.2022 r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM:

„ OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami)  – dalej ustawy pzp lub pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 grudnia  2022 r. godzina 10:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu miniPortal oraz platformy ePUAP.

Identyfikator postępowania na miniportalu: f1224533-04a1-465f-a421-8c827accb996

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf) 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy (pdf) 

Załącznik 4 do SWZ – Wzór umowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz urządzeń

Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o potwierdzeniu aktualności danych

Załącznik nr 10 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

powrót


Utworzono: 2022-11-30 09:07:50 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2022-12-22 13:56:33 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755214