Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 12.05.2023r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, działając na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022  poz. 1710) informuje o unieważnieniu postępowania na:

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”

prowadzonego jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 10.05.2023r.

 

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 10.05.2023ro godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”, numer postępowania: KPT-DPIRI.270.1.20223 .

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego Zamówienia następujące środki: 200 000,00 zł brutto, 162 601,63 zł netto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 10.05.2023 r. godz. 9:30 złożono 2 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 24.04.2023r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”

prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami)  – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: 10 maja 2023 r. godzina 9:30

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@technopark.kielce.pl

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

   

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania. 

Informację na temat sposób i miejsce składania ofert zamieszczono w SWZ.

Identyfikator postępowania na eZamówienia: ocds-148610-8c04d8a9-e28c-11ed-9355-06954b8c6cb9

link bezpośrednio do strony:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c04d8a9-e28c-11ed-9355-06954b8c6cb9

link bezpośrednio do Ogłoszenia 2023/BZP 00189803/01 z dnia 24 kwietnia 2023

 

 

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf) 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy (pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodoweg o (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o potwierdzenie aktualności danych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy (wersja edytowalna)

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

powrót


Utworzono: 2023-04-24 08:26:48 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2023-05-12 12:27:50 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1755235