Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 Znak sprawy: KPT-DPiRI.270.2.2023                                                                                                                                                                                           Kielce, 19.12.2023 r.

 

 Zamawiający:

 Kielecki Park Technologiczny

 Ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

 działający w imieniu Gminy Kielce

  

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY 

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw”  

 

Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wykonaniu umowy na: Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw”.

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 19.12.2023r.

 

Zatwierdził 

Dyrektor

Kieleckiego Parku Technologicznego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPiRI.270.2.2023                                                                                                                                                                                           Kielce, 19.06.2023 r.

                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na: Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw” 

  

Kielecki Park Technologiczny, adres: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022  poz. 1710 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Educarium spółka z o.o.

Grunwaldzka 207,

85-451 Bydgoszcz

 

- cena: 305 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres za okres udzielonej rękojmi i gwarancji (40%).

 

 

Poniżej wskazuje się Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną poszczególnym ofertom w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium:

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium:

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

Ostateczna liczba punktów

1.

HEINICH-INVESTMENT Sp. z o. o.

Ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce53,91 pkt

 40 pkt

93,91 pkt

2.

Educarium spółka z o.o.

Grunwaldzka 207,

85-451 Bydgoszcz

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

 

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 02.06.2023r.

 

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 02.06.2023ro godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”, numer postępowania: KPT-DPIRI.270.2.2023.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego Zamówienia następujące środki: 200 000,00 zł brutto, 162 601,63 zł netto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 02.06.2023 r. godz. 9:30) złożono 2 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 18.05.2023r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW”

prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami)  – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: 2 czerwca 2023 r. godzina 9:30

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@technopark.kielce.pl

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

   

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania. 

Informację na temat sposób i miejsce składania ofert zamieszczono w SWZ.

Identyfikator postępowania na eZamówienia: ocds-148610-fe6fc218-f54c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

link bezpośrednio do strony z załącznikami: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fe6fc218-f54c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

link bezpośrednio do Ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08db5771-9441-0fc1-16aa-770011c6b945

 

 

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf) 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy (pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodoweg o (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o potwierdzenie aktualności danych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy (wersja edytowalna)

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

powrót


Utworzono: 2023-05-18 09:05:39 przez Agnieszka Raczyńska
Modyfikacja: 2023-12-19 10:14:10 przez Agnieszka Raczyńska

Liczba odwiedzin: 1755255