Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.1.2023                                                                                                                                                                                           Kielce, 17.11.2023 r.

                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

DOTYCZY: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy pn. "USŁUGA SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO"

  

Kielecki Park Technologiczny, adres: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, działając zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023  poz. 1605 z późn. zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. A. Słonimskiego 1,

50-304 Wrocław

 

- cena: 2 303 505,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), czynności związane z czasem reakcji na sytuacje awaryjne (30%), czynności związane z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania polegające na praniu wykładzin dywanowych (10%).

 

 

Poniżej wskazuje się Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną poszczególnym ofertom w przyjętym kryterium:

 

RANKING OFERT

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium:

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium:

Czynności związane z czasem reakcji na sytuacje awaryjne

 

Liczba punktów w kryterium:

 

Czynności związane z częstotliwością świadczenia usługi sprzątania polegające na praniu wykładzin dywanowych

 

Ostateczna liczba punktów

1.

Impel Facility Services Sp. z o.o.

50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 160,00 pkt

 30 pkt

 10 pkt

100 pkt

2.

RONIN Piotr Brzeszcz

ul. Marszałkowska 43/36A, 25-546 Kielce

Oferta nieoceniana

3.

Micron Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 81, 25-614 Kielce

30,20 pkt

30 pkt

10 pkt

70,20 pkt

 

 

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 24.10.2023r.

 

 

 

INFORMACJA

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

 

 

W dniu 24.10.2023ro godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

USŁUGĘ SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, numer postępowania: KPT-DZI.270.1.2023.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia następujące środki: 4 597 800,15 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 24.10.2023 r. godz. 9:30) złożono 3 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert 

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: KPT-DZI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 24.10.2023r.

 

 INFORMACJA

O KWOCIE KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 597 800,15 zł

 

 

Informacja o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

zatwierdził:

 

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DZI.270.1.2023                                                                                                                                                                                         Kielce, 26.09.2023r.

 

 

 

 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANIOCZNEGO:

USŁUGA SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE USŁUGI SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

- prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) - wartość zamówienia powyżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: 24 października 2023 r. godzina 9:30

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@technopark.kielce.pl

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu - ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) i wszystkie oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

   

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ wrazz wymaganymi załącznikami - udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania. 

Informację na temat sposób i miejsce składania ofert zamieszczono w SWZ.

Identyfikator postępowania na eZamówienia: ocds-148610-e43d3d51-585f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e43d3d51-585f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

link do Ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FS%20185-577778

 

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu TED w Dz. U. UE (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf) 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Charakterystyka przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 3 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) (xml)

Załącznik nr 3 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) (pdf)

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz narzędzi (wersja edytowalna)

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór Umowy (pdf)

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

 

powrót


Utworzono: 2023-09-26 08:22:32 przez Agnieszka Raczyńska
Modyfikacja: 2023-11-17 12:34:50 przez Agnieszka Raczyńska

Liczba odwiedzin: 1755216