Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2024                                                                                                                                                                                         Kielce, 04.06.2024 r.

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN. „STREFA POZYTYWNYCH WRAŻEŃ DLA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI W ENERGETYCZNYM OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ”

- prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje o odrzuceniu oferty nr 3 złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Elajo Sp. z o.o., ul. Skoroszewska 4/31, 02-495 Warszawa.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

  

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2024                                                                                                                                                                                        Kielce, 14.05.2024r.

 

INFORMACJA

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

 

W dniu 14.05.2024 r. o godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Kielecki Park Technologiczny dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegających na realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń", numer postępowania: KPT-DPiRI.270.2.2024.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia następujące środki: 199 000,00 zł brutto, 161 788,62 zł netto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 14.05.2024 r. godz. 9:30) złożono 3 oferty. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udostępnia informacje z otwarcia ofert w ww. postepowaniu.

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert  

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2024                                                                                                                                                                                        Kielce, 14.05.2024r.

 

 INFORMACJA 

O KWOCIE KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 199 000,00 zł 

 

Informacja o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Znak sprawy: KPT-DPIRI.270.2.2024                                                                                                                                                                                         Kielce, 29.04.2024r.

 

  

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN. „STREFA POZYTYWNYCH WRAŻEŃ DLA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI W ENERGETYCZNYM OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pn. „STREFA POZYTYWNYCH WRAŻEŃ DLA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI W ENERGETYCZNYM OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ”

 

prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: 14 maja 2024 r. godzina 9:30

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@technopark.kielce.pl

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

   

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania. 

Informację na temat sposób i miejsce składania ofert zamieszczono w SWZ.

Identyfikator postępowania na eZamówienia: ocds-148610-4227fbf2-060e-11ef-b81b-aebd110f5279

 

link bezpośrednio do strony z załącznikami: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4227fbf2-060e-11ef-b81b-aebd110f5279

link bezpośrednio do Ogłoszenia:  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000305957%2F01

 

 

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf) 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy (pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniach (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy (pdf)

 

 

 

zatwierdził:

Justyna Lichosik
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

powrót


Utworzono: 2024-04-29 13:13:11 przez Agnieszka Broniś
Modyfikacja: 2024-06-04 12:19:49 przez Agnieszka Raczyńska

Liczba odwiedzin: 1755274